Kosova a aniversat 12 ani de independenţă

Share

În urmă cu 12 ani, mai precis duminică, 17 februarie 2008, în Parlamentul de la Prishtina, a avut loc şedinţa solemnă a aleşilor poporului kosovar, în cursul căreia a fost citită Declaraţia de independenţă a provinciei.

Cel care a îndeplinit acest rol istoric a fost Hashim Thaçi, în momentul acela prim- ministru al formaţiunii statale albaneze constituite pe teritoriul fostei provincii autonome iugoslave. Până în acea zi, din fosta Iugoslavie socialistă se desprinseseră paşnic sau după confruntări violente Slovenia, Croaţia, Macedonia şi Bosnia Herzegovina, iar, în anii următori, Muntenegrul avea să părăsească şi el familia iugoslavă. Evenimentul care a avut loc la începutul lui 2008 venea în urma unui sângeros război interetnic, sfârşit în vara anului 1999 cu intervenţia forţelor NATO în Balcani, şi unei lungi perioade de instabilitate politică. Cu prilejul aniversării a 12 ani de independenţă, la Prishtina au avut loc, cu puţin timp în urmă, mari manifestări populare şi evenimente culturale, la care au participat autorităţile statului şi invitaţi de peste hotare. Vom reda, în paginile următoare, Declaraţia de independenţă din 17 februarie 2008, prin care fosta provincie iugoslavă a devenit stat independent. Merită subliniat faptul că al doilea stat albanez din Balcani a fost recunoscut până la această oră de un număr de 101 de state, din totalul de 193 membri ONU. Pe plan european, România s-a aliniat grupului de state care nu au recunoscut independenţa Prishtinei, alături de Cipru, Grecia, Slovacia şi Spania, fiecare dintre acestea având, fireşte, motivele lui.

Declaraţia de Independeţă a Kosovei

Adunaţi în cadrul unei sesiuni extraordinare, pe 17 februarie 2008, în capitala Kosovei, Prishtina,

Răspunzând chemării poporului nostru pentru edificarea unei societăţi care respectă demnitatea umană şi afirmă mândria şi scopurile cetăţenilor săi,

Împuterniciţi să se confrunte cu moştenirea dureroasă a trecutului apropiat în spiritul împăcării şi iertării,

Dedicaţi apărării, promovării şi respectului faţă de diversitatea poporului nostru,

Reafirmând dorinţa noastră pentru reintegrarea pe deplin în familia euroatlantică a democraţiilor,

Considerând Kosova un caz special rezultat din dezmembrarea neconsensuală a Iugoslaviei, care nu constituie un precedent pentru nicio altă situaţie,

Rememorând anii de conflict şi violenţă în Kosova, care au neliniştit toate popoarele civilizate,

Recunoscători că omenirea a intervenit în 1999 îndepărtând în acest fel dominaţia Belgradului în Kosova şi punând Kosova sub administraţia provizorie a Naţiunilor Unite,

Mândri că din acel moment Kosova a dezvoltat instituţii funcţionale, interetnice ale democraţiei, care exprimă liber voinţa cetăţenilor noştri,

Reamintind anii de negocieri susţinute internaţional între Belgrad şi Prishtina asupra chestiunii viitorului nostru statut politic,

Exprimând părerea de rău că nu s-a ajuns la niciun rezultat acceptabil pentru ambele părţi cu tot angajamentul sincer al conducătorilor noştri,

Confirmând că recomandările Trimisului Special al Naţiunilor Unite, Martti Ahtisaari, îi oferă Kosovei un cadru cuprinzător pentru dezvoltarea ei viitoare şi sunt pe linie cu cele mai înalte standarde europene pentru drepturile omului şi bună guvernare,

Hotărâţi să considerăm statutul nostru ca pe modalitatea prin care să i se ofere poporului nostru o viziune clară asupra viitorului său, pentru depăşirea conflictelor trecutului şi realizarea potenţialului democratic deplin al societăţii noastre,

Cinstindu-i pe bărbaţii şi femeile care au făcut mari sacrificii pentru a construi un viitor mai bun pentru Kosova,

Noi, conducătorii poporului nostru, aleşi în mod democratic, prin intermediul acestei Declaraţii proclamăm Kosova stat independent şi suveran. Această Declaraţie oglindeşte voinţa poporului nostru şi este în conformitate deplină cu recomandările Trimisului Special al Naţiunilor Unite, Martti Ahtisaari, şi Propunerea lui Multilaterală pentru Alegerea Statutului Kosovei.

Declarăm Kosova republică democratică, laică şi multietnică, condusă după principiile nediscriminării şi protecţiei egale conform legii. Vom apăra şi promova drepturile tuturor comunităţilor din Kosova şi vom creea condiţiile necesare pentru participarea lor efectivă la procesele politice şi legislative.

Acceptăm pe deplin obligaţiile care ne revin prin Planul Ahtisaari şi suntem de acord cu cadrul propus de el pentru conducerea Kosovei în anii care vin. Vom îndeplini în totalitate aceste obligaţii, inclusiv aplicarea prioritară a legislaţiei cuprinse în Anexa XII a lui, mai cu seamă prevederile care apără şi promovează drepturile comunităţilor şi membrilor lor.

Vom aproba cât mai curând posibil o constituţie care să materializeze angajamentul nostru pentru respectarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale ale tuturor cetăţenilor noştri, aşa cum sunt definite ele prin Convenţia Europeană a Drepturilor Omului. Constituţia va încorpora toate principiile relevante ale Planului Ahtisaari şi va fi aprobată printr-un proces democratic şi atent.

Acceptăm cu bunăvoinţă sprijinul permanent al comunităţii internaţionale pentru dezvoltarea noastră democratică prin prezenţa instituţiilor internaţionale bazată pe Rezoluţia 1244 a Consiliului de Securitate al Naţiunilor Unite (1999). Invităm şi acceptăm cu bunăvoinţă o prezenţă internaţională civilă pentru a supraveghea aplicarea Planului Ahtisaari, precum şi o misiune care să urmărească aplicarea legii condusă de Uniunea Europeană. De asemenea, invităm şi acceptăm cu bunăvoinţă forţele NATO, care să-şi asume rolul de a conduce misiunea militară internaţională şi să aplice responsabilităţile ce le-au fost acordate conform Rezoluţiei 1244 a Consiliului de Securitate şi Planului Ahtisaari, până în momentul în care instituţiile Kosovei vor fi în situaţia de a-şi asuma aceste responsabilităţi. Vom colabora pe deplin cu aceste instituţii pentru a asigura pacea, prosperitatea şi stabilitatea în viitor pentru Kosova.

Din motive culturale, geografice şi istorice, credem că viitorul nostru este în familia europeană. Din aceste considerente, declarăm că obiectivul nostru este acela de a parcurge toţi paşii necesari pentru a asigura integrarea deplină în Uniunea Europeană imediat ce va fi posibil şi pentru a aplica reformele cerute pentru integrarea europeană şi euroatlantică.

Ne exprimăm recunoştinţa faţă de Organizaţia Naţiunilor Unite pentru sprijinul acordat în vederea restabilirii şi reconstrucţiei de după război şi pentru edificarea instituţiilor democratice. Suntem determinaţi să lucrăm în mod constructiv alături de Organizaţia Naţiunilor Unite până când aceasta îşi va termina misiunea în Kosova.

Împreună cu independenţa ne revine datoria reintegrării generale în comunitatea internaţională. Acceptăm pe deplin această sarcină şi ne vom alinia principiilor Cartei Naţiunilor Unite, Actului Final de la Helsinki, celorlalte decizii ale Organizaţiei pentru Securitate şi Cooperare în Europa, obligaţiilor legale internaţionale şi principiilor relaţiilor internaţionale corecte dintre state. Kosova va avea graniţele sale internaţionale în conformitate cu prevederile Anexei VIII a Planului Ahtisaari, va respecta pe deplin suveranitatea şi integritatea teritorială a tuturor vecinilor noştri. Tot astfel, Kosova se va abţine de la ameninţarea sau folosirea forţei în orice modalitate care contravine scopurilor Naţiunilor Unite.

Noi, prin intermediul acestei Declaraţii, ne asumăm obligaţiile internaţionale ale Kosovei, inclusiv pe acelea stabilite în numele nostru de Misiunea Administraţiei Provizorii a Naţiunilor Unite (UNMIK), precum şi obligaţiile rezultate din tratatele şi celelalte îndatoriri ale fostei RSF Iugoslavia, pe care ni le asumăm ca fostă parte constitutivă, inclusiv convenţiile de la Veneţia pentru relaţii diplomatice şi consulare. Vom colabora pe deplin cu Tribunalul Penal Internaţional pentru fosta Iugoslavie. Intenţionăm să cerem includerea noastră în organizaţiile internaţionale, la activitatea cărora Kosova doreşte să contribuie în folosul păcii şi stabilităţii internaţionale.

Kosova îşi declară angajamentul pentru pacea şi stabilitatea în raionul nostru al Europei de sud-est. Independenţa noastră consemnează sfârşitul dezmembrării violente a Iugoslaviei. Datorită faptului că acest proces a fost unul dureros, ne angajăm să acţionăm necontenit pentru reconcilierea care va permite Europei de sud-est să depăşească conflictele trecutului şi să creeze noi căi de colaborare raională. În acest scop, vom lucra împreună cu vecinii noştri pentru a avansa pe calea unui viitor comun european.

Ne exprimăm, în special, dorinţa de a stabili relaţii bune cu toţi vecinii noştri, inclusiv cu Republica Serbia, cu care avem relaţii istorice, comerciale şi sociale pe care intenţionăm să le dezvoltăm în viitorul apropiat. Ne vom continua tentativele de a contribui la construirea unor relaţii de vecinătate şi colaborare normale cu Republica Serbia, promovând reconcilierea între popoarele noastre.

Prin intermediul acestui document, afirmăm în mod clar, specific şi irevocabil că Kosova va fi obligată legal să îndeplinească dispoziţiile conţinute în această Declaraţie, inclusiv obligaţiile sale din Planul Ahtisaari. În toate aceste chestiuni, vom acţiona în concordanţă cu principiile dreptului internaţional şi rezoluţiile Consiliului de Securitate al Naţiunilor Unite, inclusiv Rezoluţia 1244 (1999). Declarăm public că toate statele au dreptul să se sprijine pe această Declaraţie şi facem apel la ele să ne ofere sprijinul lor.

Traducerea: Marius Dobrescu       

Series Navigation << Dora d’Istria, femeia care a spart toate tiparele lumii eiComoara reginei Teuta >>